VedtA�gter

A�1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er a�?Frederiksberg Teatera�?.
Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune.

A�2 Foreningens formA?l

A�2.1
Foreningens formA?l er at skabe aktiviteter indenfor teater, musik, sang, kor, dans, diverse medier m.v. primA�rt for bA?rn og unge i alderen fra 6 A?r.

Gennem teatrets virke vil foreningen:
a�? Udvikle menneskers erfaringsomrA?der, selvstA�ndighed, arbejdsglA�de og samarbejdsevne
a�? styrke menneskers selvtillid og ansvarlighed
a�? opmuntre til fantasi, kreativitet og selvudfoldelse
a�? give mennesker tryghed og glA�de ved at have noget sammen med andre

Visionen er, at Frederiksberg Teater spiller teater, fordi vi tror pA? mennesker udvikler sig igennem kreativitet og positivt samvA�r. Vi satser ikke pA? stjerner men pA? hele mennesker.

Foreningens virke skal i A?vrigt vA�re partipolitisk og religiA?st uafhA�ngig.

A�2.2
Foreningen kan lade medlemmer optrA�de (samlet eller i grupper) offentligt, hvor dette er passende, medlemmernes alder og kunnen taget i betragtning.

A�2.3
Foreningen tilstrA�ber ugentlige aktivitetsmA?der for medlemmerne og kan afholde weekends og udflugter, samt deltage i inden- og udenlandske arrangementer for bA?rn og unge.

A�2.4
Alle indtA�gter fra optrA�dener, udgivelser, indspilninger m.v. i foreningens regi, tilfalder alene foreningen.

A�3 Foreningens medlemskab
Foreningen er medlem af Dansk AmatA?r Teater Samvirke (DATS), og kan vA�re medlem af andre lokale, regionale og nationale organisationer efter bestyrelsens beslutning.

Foreningen kan samarbejde med andre inden- og udenlandske foreninger, grupper, og andre der har lignende, eller supplerende formA?l.

A�4 Medlemskreds og kontingent

A�4.1
Medlemmer kan optages fra 6 A?r og opefter.

A�4.2
Medlemmer deltager pA? et teaterhold eller andre tilbudte aktiviteter mod betaling af kontingent

A�4.3
Der opkrA�ves kontingent to gange A?rligt per 1. januar og 1. juli.
Kontingentets stA?rrelse fastsA�ttes pA? den A?rlige generalforsamling.

A�4.4
Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens ledelse. Kontingent for evt. resterende periode tilbagebetaltes ikke (uanset ophA?rets grund).

A�4.5
Foreningen kan ekskludere medlemmer, hvis de gentagne gange har tilsidesat gA�ldende ordensforskrifter, instruktA?rernes anvisninger, eller hvis de er i restance med kontingentbetaling.

A�4.6
Personer som bidrager i foreningen (f.eks. som instruktA?r eller hjA�lper med lys, lyd, rekvisitter etc.) kan optages i foreningen uden kontingentbetaling. Der udfA�rdiges en kontrakt mellem den frivillige og Frederiksberg Teater og for frivillige med direkte kontakt med bA?rn indhentes tillige en bA?rneattest.

A�5 Generalforsamling

A�5.1
Generalforsamlingen er foreningens A?verste myndighed.

A�5.2
Foreningens ordinA�re generalforsamling afholdes hvert A?r inden udgangen af marts. Generalforsamlingen indkaldes af foreningens bestyrelse med mindst 4 ugers varsel, i form af brev, mail eller omdelt skrivelse til medlemmerne og / eller deres vA�rge. Med indkaldelsen fA?lger dagsorden for generalforsamling.

A�5.3
Forslag skal, for at komme til behandling pA? generalforsamlingen, vA�re bestyrelsen i hA�nde senest 2 uger inden generalforsamlingens afholdelse og skal offentliggA?res senest 4 dage fA?r generalforsamlingens afholdelse pA? teaterets opslagstavle og evt. pA? teatrets hjemmeside.

A�5.4
PA? generalforsamlingen kan myndige medlemmer, eller en med forA�ldremyndighed over et umyndigt medlem, samt foreningens frivillige med mindst 12 mA?neders aktiv tjeneste i foreningen, deltage med stemmeret.

A�5.5
Bestyrelsen og revisor kan til enhver tid indkalde til en ekstraordinA�r generalforsamling. Desuden kan ekstraordinA�r generalforsamling indkaldes hvis mindst 1/3 af medlemmerne forlanger dette. En ekstraordinA�r generalforsamling skal indkaldes med mindst 2 ugers varsel.
Hensigten med afholdelse af en sA?dan generalforsamling skal angives af parten, der anmoder herom. Den ekstraordinA�re generalforsamling skal indkaldes senest 2 uger efter bestyrelsen skriftligt har modtaget en anmodning.

A�5.6
Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde fA?lgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Formandens beretning om foreningens virke i det forlA?bne A?r og godkendelse af denne
3. FremlA�ggelse af det reviderede A?rsregnskab til godkendelse.
4. FremlA�ggelse af budget og fastsA�ttelse af kontingent for det fA?lgende kalenderA?r til godkendelse.
5. Valg af de bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter, der er pA? valg pA?gA�ldende A?r.
6. Valg af revisor.
7. Indkomne forslag til behandling og evt. afstemning.
8. Eventuelt. (der kan ikke stemmes om, eller vedtages, noget under dette punkt.)

A�5.7
PA? generalforsamlingen har hver stemmeberettigede A�n stemme. Der kan kun stemmes ved personligt fremmA?de eller ved skriftlig fuldmagt til et bestyrelsesmedlem.

A�5.8
Generalforsamlingen vA�lger en dirigent og en referent ved simpelt stemmeflertal. Dirigenten leder forhandlingerne og afgA?r alle spA?rgsmA?l vedrA?rende sagernes behandlingsmA?de og stemmeafgivningen. De stemmeberettigede kan dog forlange skriftlig afstemning om foreliggende emner.

A�5.9
Punkter til afstemning afgA?res ved almindelig stemmeflertal af de tilstedevA�rende stemmer. Dog krA�ves der ved beslutning om A�ndring af vedtA�gterne eller foreningens oplA?sning, at dette vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

A�5.10
Efter generalforsamlingen udfA�rdiger referenten et referat, der underskrives af dirigenten hvorefter dette kan rekvireres ved henvendelse til foreningen.

A�6 Foreningens daglige ledelse (bestyrelsen)

A�6.1
Foreningens ledelse bestA?r af en pA? generalforsamlingen valgt bestyrelse.

A�6.2
Bestyrelsens medlemmer vA�lges blandt foreningens myndige medlemmer, forA�ldre til ikke myndige medlemmer, aktive frivillige og folkevalgte politikere i Frederiksberg Kommune.

A�6.3
Bestyrelsen skal bestA? af minimum 5 personer og maksimum 7 personer. Derudover vA�lges en 1. og en 2. suppleant. Suppleanterne forventes at deltage i bestyrelsesmA?derne uden stemmeret.

A�6.4
PA? det fA?rstkommende bestyrelsesmA?de efter generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig med formand, nA�stformand, kasserer og sekretA�r.
Som kasserer mA? ikke vA�lges en af de aktive frivillige, eller en person der gennem familie eller bofA�llesskab har relation til disse.

A�6.5
SA? vidt muligt vA�lges formand og sekretA�r i lige A?r og nA�stformand og kasserer vA�lges i ulige A?r. Dette sker for at sikre en kontinuitet i bestyrelsen.
Menige bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter er pA? valg hvert A?r.
Alle bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor kan modtage genvalg.

A�6.6
UdtrA�der et bestyrelsesmedlem fA?r afslutning af dennes valgperiode, indtrA�der en suppleant i bestyrelsen, som derefter genkonstituerer sig med ny rollefordeling indtil fA?rstkommende generalforsamling.

A�6.7
Bestyrelsen kan ansA�tte og afskedige en daglig leder af foreningen (teaterleder), som kan fungere som stedfortrA�der, for denne.
Bestyrelsen fastsA�tter de specifikke punkter, som delegeres til teaterlederen.
Ved ledelsesmA�ssige tvivlsspA?rgsmA?l er det teaterlederens pligt at inddrage bestyrelsen som A?verste myndighed.
Den daglige leder kan ikke vA�re et medlem i bestyrelsen, men skal deltage i bestyrelsens mA?der.

A�6.8
Bestyrelsen kan til enhver tid fastsA�tte vilkA?rene for de aktive frivillige i foreningen.

A�6.9
Alle aktive frivillige og bestyrelsesmedlemmer er ulA?nnede i deres virke for foreningen. Frivillige, der bidrager med manuskripter, tekster eller andet kreativt indhold til holdene, modtager normalt ikke honorar for dette.

A�6.10
Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nA�rvA�rende vedtA�gter og generalforsamlingens beslutninger. De overordnede rammer for foreningens aktiviteter er foreningens budget. Foreningens budget udarbejdes af bestyrelsen til godkendelse pA? generalforsamlingen. Under udarbejdelse af budgettet tages hensyn til indstillinger fra medlemmer og aktive frivillige for A?rets virke.

A�6.11
Bestyrelsen fastsA�tter selv sin forretningsorden.

A�6.12
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig nA?r mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

A�6.13
Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og i dennes forfald nA�stformanden.

A�6,14
Formanden drager omsorg for, at der fA?res protokol over bestyrelsens forhandlinger / beslutninger.

A�7 Regnskab og revision

A�7.1
Foreningens regnskabsA?r lA?ber fra 1. januar til 31. december. Foreningens kasserer udarbejder sammen med resten af bestyrelsen et revisorpA?tegnet A?rsregnskab og budget for det kommende A?r, sA? disse kan offentliggA?res senest 4 dage fA?r generalforsamlingen og fremlA�gges pA? generalforsamlingen til endelig godkendelse.

A�7.2
Overskud / underskud skal henlA�gges som egenkapital i foreningen.

A�7.3
Revision af foreningens regnskaber foretages af en revisor, som er valgt pA? A?rets ordinA�re generalforsamling.

A�7.4
Som revisor mA? ikke vA�lges en af de aktive frivillige, bestyrelses medlemmerne, eller en person der gennem familie eller fA�lles bolig har relation til nogen af disse.

A�7.5
Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hA�fter ikke personligt for de af foreningen indgA?ede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hA�fter med den respektive formue.
Foreningens medlemmer har ikke nogen A?konomisk forpligtelse over for foreningen bortset fra kontingentet. Foreningens medlemmer har ikke krav pA? nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

A�8 Tegningsregler

A�8.1
Foreningen tegnes af bestyrelsens formand, eller ved dennes frafald, af nA�stformanden, sammen med et andet bestyrelsesmedlem.

A�8.2
Foreningen kan give kassereren og formanden prokura til at disponere over indestA?ender pA? foreningens konti i pengeinstitutter, giro m.v., samt til at kvittere for modtagelse af midler.

A�9 OplA?sning
OphA?rer foreningen, skal generalforsamlingen udpege en likvidator. Denne skal, efter at have realiseret foreningens aktiver og betaling af al forenings gA�ld, udlodde en eventuel overskydende formue eller resterende aktiver til foreninger med samme eller beslA�gtede formA?l blandt bA?rn og unge, primA�rt i Frederiksberg Kommune.

SA?ledes vedtaget pA? foreningens ordinA�re generalforsamling den 24. marts 2011 med virkning fra denne dato.

Som dirigent (Dato og navn): 24/3/2011 Peter Callesen

Som referent (Dato og navn): 24/3/2011 Renate Jakobsen